Kansetsu waza (joint locks) Full set

Kansetsu-waza (10 techniques) 1. Ude-garami 2. Ude-hishigi-juji-gatame 3. Ude-hishigi-ude-gatame 4. Ude-hishigi-hiza-gatame 5. Ude-hishigi-waki-gatame 6. Ude-hishigi-hara-gatame 7. Ashi-garami 8. Ude-hishigi-ashi-gatame 9. Ude-hishigi-te-gatame 10....

Ashi-waza (leg techniques) full set

Ashi-waza (21 techniques) 1. Deashi-harai 2. Hiza-guruma 3. Sasae-tsurikomi-ashi 4. Osoto-gari 5. Ouchi-gari 6. Kosoto-gari 7. Kouchi-gari 8. Okuri-ashi-harai 9. Uchi-mata 10. Kosoto-gake 11. Ashi-guruma 12. Harai-tsurikomi-ashi 13. O-guruma 14. Osoto-guruma 15....

Te-waza full set (hand techiques)

Te-waza (15 techniques) 1. Seoi-nage 2. Tai-Otoshi 3. Kata-guruma 4. Sukui-nage 5. Uki-Otoshi 6. Sumi-Otoshi 7. Obi-Otoshi 8. Seoi-Otoshi 9. Yama-arashi 10. Morote-gari 11. Kuchiki-taoshi 12. Kibisu-gaeshi 13. Uchi-mata-sukashi 14. Kouchi-gaeshi 15....

Yokosutemi-waza (Side-sacrifice techiques) Full set

Yokosutemi-waza (15 techniques) 1. Yoko-Otoshi 2. Tani-Otoshi 3. Hane-makikomi 4. Soto-makikomi 5. Uki-waza 6. Yoko-wakare 7. Yoko-guruma 8. Yoko-gake 9. Daki-wakare 10. Uchi-makikomi 11. Kani-basami 12. Osoto-makikomi 13. Uchi-mata-makikomi 14. Harai-makikomi 15....