GI GRIP BASICS | CLOSED GUARD

197

Daily BJJ: Gi Grip Basics. Taught by Jaime Jara

Share This